Oksjonil registreerimiseks täida ja võta kaasa või saada meile allpool olev registreerimisleht.

Lae registreerimisleht


OKSJONI EESKIRJAD      

1.   Oksjonil osalemine

1.1. Iga oksjonil osaleja peab ennast eelnevalt oksjonile registreerima, täites registreerimislehe, milles ta kinnitab, et on tutvunud oksjoni eeskirjadega ning kohustub neid täitma.

1.2. Oksjonil osaleja kinnitab registreerimislehele kirja pandud andmete õigsust oma allkirjaga. Oksjoni korraldaja tagab oksjonil osaleja poolt esitatud andmete konfidentsiaalsuse. Oksjoni korraldaja kasutab oksjonil osaleja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik esemete oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks ja seadusega ettenähtud mahus.

1.3. Oksjonile registreerumiseks on oksjonil osaleja kohustatud esitama oksjoni korraldajale (viimase palvel) isikut tõendava dokumendi.

1.4. Oksjonile saab registreeruda kuni oksjoni alguseni. Eelnevad kirjalikud pakkumised, samuti telefonipakkumiste soovid saab oksjonile registreerida kirjalikult kuni 2 (kaks) tundi enne oksjoni algust.

1.5. Registreerimislehe alusel väljastab oksjoni korraldaja oksjonil osalejale osavõtja numbri, millega oksjonil osaleja saab teha oksjonil pakkumisi. Oksjonil osaleja on kohustatud jälgima, et talle väljastatud numbriga ei teeks pakkumisi kolmandad isikud. 

1.6. Oksjonil osalemine on tasuline. Osalemistasu on 20 (kakskümmend) eurot.

1.7. Oksjon on avalik. Kuid pildistamine, filmimine ja salvestamine ei ole oksjonil lubatud.

2.   Pakkumine

2.1. Oksjonil osaleja võib teha pakkumisi:
2.1.1.   isiklikult oksjonisaalis;
2.1.2.  eelneva kirjaliku pakkumisega;
2.1.3.  oksjoni ajal telefonipakkumisega.

2.2. Oksjonil osalejal on õigus saata oksjonile enda poolt valitud esindaja ning teha pakkumisi esindaja vahendusel. Oksjonil osaleja teavitab oksjoni korraldajat esindaja saatmisest. Vastutus oksjonil osalemise ja tehtud pakkumiste eest lasub oksjonile registreerunud isikul.

3.   Enampakkumine

3.1. Oksjonit viib läbi oksjonipidaja, keda abistab saali jälgimisel ja pakkumiste registreerimisel 1-2 oksjoni korraldaja poolt määratud oksjonisekretäri.

3.2. Enampakkumine toimub oksjoni kataloogi järjekorras oksjonipidaja juhtimisel.

3.3. Enampakkumine algab oksjonieseme esitlemisega ning alghinna väljakuulutamisega.

3.4. Pakkumise sammud oksjonil on järgmised:
3.4.1.   hinnatasemel kuni 2999 eurot on pakkumise sammuks 50 eurot;
3.4.2.   hinnatasemel 3000 eurot kuni 5999 eurot on pakkumise sammuks 100 eurot;
3.4.3.   hinnatasemel alates 6000 eurost on pakkumise sammuks 200 eurot.

3.5. Oksjonipidajal on vajadusel õigus teha muudatusi pakkumise sammu suuruses.

3.6. Oksjonil osalejal on õigus teha jooksvast pakkumise sammust suuremaid pakkumisi, kuid arvestusega, et maksimaalne pakkumise samm ei ületa 500 eurot ja pakkumised tehakse täis-sadades.

3.7. Oksjonil osaleja annab osalemissoovist märku selgelt numbritõstmisega.

3.8. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda oma haamrilöögiga, nimetades selgel häälel oksjonil osaleja osavõtja numbri.

3.9. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind (haamrihind) on ostja jaoks siduv.

3.10. Oksjonipidajal on õigus vaidluste tekkimise korral otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja oksjonisekretäri(de) tähelepanekutega.

4.   Ostuhind ja tasumise kord

4.1. Ostuhind on haamrihind.

4.2. Oksjonilt ostetud eseme eest tasumine toimub oksjoni korraldaja poolt väljastatud arve alusel. Ostetud ese jääb oksjoni korraldaja valdusesse hetkeni, mil eseme eest on tasutud kogu ostuhind. 

4.3. Ostja kohustub tasuma ostuhinna hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumist pangaülekandega või sularahas. Kõik ostuhinna tasumisega seonduvad täiendavad kulud (sh pangaülekande kulud) kannab ostja.

5.   Oksjoni esemed

5.1. Pakkujal on õigus oksjonil enampakkumisele tulevad esemed eelnevalt üle vaadata ning nendega seisukorraga tutvuda.

5.2. Esemete kirjeldused oksjoni kataloogis ning nende iseloomustus oksjoni toimumise ajal on koostatud üksnes esemete identifitseerimise eesmärgil. Oksjoni korraldaja võib vajadusel seda informatsiooni muuta ning neist muudatustest teavitab oksjoni korraldaja osalejaid oksjoni toimumise alguses. 

5.3. Pakkumise tegemisega kinnitab oksjonil osaleja, et ta on esemega tutvunud ja on teadlik ostetava eseme seisukorrast. Oksjonijärgselt ei ole õigust esitada oksjoni korraldaja vastu pretensioone eseme seisukorra kohta.

5.4. Oksjoni korraldaja väljastab iga müüdud eseme kohta tõendi.

6.   Lõppsätted

6.1. Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib oksjoni korraldaja oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme.

6.2. Oksjoni korraldaja võib muuta oksjoni esemete järjekorda ja teha täpsustusi oksjoni läbiviimise eeskirjadesse.

6.3. Oksjoni korraldaja ei avalda eseme müüja isikut eseme ostjale. Oksjoni korraldaja kasutab eseme müüja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik esemete oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks ning seadusega ettenähtud mahus.

7.   Eseme äraviimine

7.1. Ostja kohustub korraldama ostetud eseme äraviimise oksjonimajast 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast ostuhinna tasumist.

7.2. Juhul, kui ostetud asja/eset ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, loetakse ostja ja oksjonikorraldaja vahel sõlmituks hoiuleping ning ostja kohustub tasuma oksjoni korraldajale hoiutasu 30 (kolmkümmend) eurot päevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

7.3. Kõigi ostetud esemete äraviimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, välja arvatud juhul, kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku leppinud teisiti. 

7.4. Ostetud esemete Eesti Vabariigist väljaviimiseks vajalike lubade saamise eest vastutab ostja.